Regulamin


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.NazwaStrony.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.NazwaStrony.com

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.NazwaStrony.com prowadzony jest przez Imię Nazwisko wykonujący działalność gospodarczą pod firmą NAZWA FIRMY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ulica nr, 00-000 Miasto, NIP: XXXXXX, REGON: XXXXXX, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@NazwaStrony.com
 2. Serwis www.NazwaStrony.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.NazwaStrony.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.NazwaStrony.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi informacjami produktowymi oraz prezentowanymi Produktami.
 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone informacje produktowe.
 9. Kontrahent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe prezentowanych w Serwisie Produktów oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 11. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.NazwaStrony.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.NazwaStrony.com użyte są w celach informacyjnych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
II. DEFINICJE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA INFORMACJI PRODUKTOWYCH - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, w panelu administracyjnym Użytkownika, umożliwiający zamieszczanie informacji prezentujących Produkt.
 3. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego oraz po weryfikacji zgłoszenia przez Usługodawcę.
 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 7. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni - okres 365 kolejnych dni. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność Okresów Abonamentowych. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego. W przypadku wypowiedzenia odpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych zwracana jest kwota proporcjonalna do niewykorzystanego okresu pozostałego do końca Okresu Abonamentowego.
 8. PRODUKT – dostępna w ofercie Sprzedawca rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.NazwaStrony.com.
 12. SPRZEDAWCA - Użytkownik po pozytywnej Weryfikacji, zamieszczający ogłoszenie lub korzystający z Wizytówki, uzyskujący możliwość prezentacji określonego Produktu za pośrednictwem Serwisu. Sprzedawcą może zostać każdy Użytkownik który wykupił dostęp do funkcji umożliwiającej prezentowanie swojej działalności jako Sprzedawca (Wizytówka).
 13. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. USŁUGODAWCA – Imię Nazwisko wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą Nazwa Firmy, ul. Ulica nr, 00-000 Miasto, NIP: XXXXXX, REGON: XXXXXX.
 15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Usługi Elektronicznej.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 17. WERYFIKACJA – proces kontroli Sprzedawcy pod względem prawdziwości informacji przesłanych przez niego, w tym dokumentów potwierdzających jego status prawny oraz zakres działalności. Tylko pozytywna wynik kontroli umożliwia uzyskanie statusu „Zweryfikowany”. W przypadku zmiany danych Sprzedawcy (danych przedsiębiorcy) jest on zobowiązany przesłać aktualne dokumenty w terminie 7 dni od daty wprowadzenia zmian, pod rygorem utraty statusu „Zweryfikowany”.
 18. WIZYTÓWKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca prezentowanie Produktów w kategoriach tematycznych oraz prezentowanie danych Przedsiębiorcy w Serwisie, w szczególności: danych kontaktowych, adresu strony internetowej, opisu działalności, informacji dotyczących warunków sprzedaży i rabatów.
 19. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 20. ZAPYTANIE OFERTOWE - oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie dla Sprzedawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert dostarczenia określonego Produktu oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto,
  2. Zamieszczanie ogłoszeń,
  3. Wysyłanie powiadomień,
  4. wysyłanie Zapytań Ofertowych,
  5. Wyszukiwarka,
  6. Wizytówka.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. c), d), e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b) oraz f) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu.
 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal, Przelewy24.pl) lub kartą płatniczą (Przelewy24.pl) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ….. dni po złożeniu zamówienia odpłatnej Usługi.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
 6. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi z oznaczonym terminie, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta i Wizytówki oraz świadczonych za ich pośrednictwem usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres ………. miesięcy, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z Kontem zostaną skopiowane oraz usunięte.
 7. Usługobiorcy przysługuje okres próbny wynoszący 3 miesiące od dnia utworzenia Konta, w trakcie którego nie ponosi opłat, o których mowa w niniejszym rozdziale. Po upływie okresu próbnego Usługobiorca może przedłużyć korzystanie z usług objętych danym pakietem, co powoduje, iż jest zobowiązany do uiszczania opłat od momentu przedłużenia usługi, zgodnie z cennikiem oraz treścią punktu 2 do 6 niniejszego rozdziału. W przypadku braku woli przedłużenia ważności Konta, zostanie one dezaktywowane.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. f) następuje poprzez łączne:
  1. dokonanie rejestracji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Serwisie,
  2. akceptację Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, po zapoznaniu się z ich treścią,
  3. uiszczenie pełnej opłaty za Okres Abonamentowy w przypadku pakietu płatnego.
 9. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy.
 10. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego użytkowanie Wizytówki, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
 11. Licencja udzielana jest na oznaczony okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji oprogramowania dostarczanego przez Serwis.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 14. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 15. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Zapytań Ofertowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zapytania Ofertowego lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Sprzedawca ma prawo do ustalania cen Produktów dla każdego Użytkownika indywidualnie oraz do zablokowania dostępu do własnej oferty dla wybranych Klientów.
 18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu powiadomień zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 20. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wizytówki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu na jaki została zawarta. Wizytówka umożliwia zamieszczanie przez Usługobiorcę informacji produktowych wraz ze zdjęciami.
  1. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonej informacji produktowej będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność publikacji dobiegnie końca, wówczas jej odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie oraz po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
  2. Użytkownik zamieszczający informacje produktowe dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
  3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zapytanie Ofertowe dotyczące określonego Produktu, przesyła zaproszenie do złożenia oferty.
 21. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 22. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 23. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 24. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 25. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym informacji produktowych i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.NazwaStrony.com,
  8. będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 26. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danych informacji produktowych z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane informacje, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym (Konto, Wizytówka).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@NazwaStrony.com. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży.
  1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adres Sprzedawcy.
  2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  3. Zwroty i reklamacje produktów są rozpatrywane wyłącznie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Informacje dotyczące warunków i sposobów rozpatrywania reklamacji powinny być zamieszczone w Wizytówce lub w opisie Produktu.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@NazwaStrony.com
 4. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 
VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.NazwaStrony.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców, elementów wykorzystywanych na zasadach licencji oraz dozwolonego użytku) są własnością Imię Nazwisko wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą Nazwa Firmy, ul. Ulica nr, 00-000 Miasto, NIP: XXXXXX, REGON: XXXXXX. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.NazwaStrony.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.NazwaStrony.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.
 
 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.